วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ The College of Local Wisdom,Thaksin University
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 3 ธ.ค.61 ถึงวันที่ 3 ธ.ค.71
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ขอเชิญเข้าร่วมงานวันทักษิณศึกษา
 
     

วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน กำหนดจัดงานทักษิณศึกษา ภายใต้รายวิชาทักษิณศึกษา ในวันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 เวลา 08.00 - 16.30 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตนำเสนอผลการวิจัยตามสาระการเรียนรู้ และจัดแสดงนิทรรศการให้แก่นักเรียน นิสิตภายในมหาวิทยาลัยทักษิณ และชุมชนปฏิบัติการของอำเภอควนขนุน และอำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง รวม 17 ชุมชน ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ของรายวิชา