วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ The College of Local Wisdom,Thaksin University
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 3 ม.ค.62 ถึงวันที่ 30 เม.ย.67
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประชุมหารือการวางผังบริเวณด้านภูมิสถาปัตยกรรมและปรับตกแต่งภูมิทัศน์ของวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน
 
     
เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561 อาจารย์ ดร.สุชาติ สุขสถิตย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนิสิต พัทลุง ร่วมกับผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและองค์กรสัมพันธ์ ประธานสาขาวิชาทัศนศิลป์และอาจารย์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ หัวหน้ากลุ่มภารกิจอาคารสถานที่และการอนุรักษ์พลังงาน หัวหน้ากลุ่มภารกิจภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม หัวหน้าสำนักงานวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน และบุคลากร ร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับการดำเนินการวางผังบริเวณด้านภูมิสถาปัตยกรรม และปรับตกแต่งภูมิทัศน์ของวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน ณ ห้องประชุมไพบูลย์ วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง