วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ The College of Local Wisdom,Thaksin University
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 10 ม.ค.62 ถึงวันที่ 10 ม.ค.75
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการวิจัยเพื่อการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่
 
     

วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการวิจัยเพื่อการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้และทักษะเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัยเชิงพื้นที่ให้แก่อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต นักศึกษาปริญญาโทและเอก และผู้สนใจทั่วไป  โดยแบ่งการฝึกอบรมเป็น 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ระหว่างวันที่ 11 13 มกราคม 2562  ระยะที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 3 กุมภาพันธ์ 2562 และระยะที่ 3 ระหว่างวันที่ 15 17 มีนาคม 2562 ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้น ณ วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ตำบลพนางตุง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

ดาวน์โหลดข้อมูล  

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
หมายเลขโทรศัพท์ 081-479-8202  คุณเบ็ญจวรรณ  บัวขวัญ