วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ The College of Local Wisdom,Thaksin University
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 11 ม.ค.62 ถึงวันที่ 30 เม.ย.67
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน
 
     
เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ กำหนดจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน โดยคุณรัชนีกร ชูเชิด ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงาน สังกัด ฝ่ายแผนงาน เป็นวิทยากรให้ความรู้ เรื่อง การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ณ ห้องประชุมไพบูลย์ วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง