วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ The College of Local Wisdom,Thaksin University
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
     
 
เกี่ยวกับวิทยาลัย
ประวัติวิทยาลัย
ประกาศจัดตั้งวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน
ลักษณะขององค์กร
โครงสร้างการบริหาร
โครงสร้างในมหาวิทยาลัย
(ร่าง)ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาลัย ประจำปี 2562 - 2566
แผนปฏิบัติการประจำปี
แผนพัฒนาบุคลากร
เว็บไซต์วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน (เว็บไซต์เก่า)
 
เกี่ยวกับวิทยาลัย กลับหน้าหลัก
    โครงสร้างการบริหาร  
ไม่พบข้อมูล
-->