วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ The College of Local Wisdom,Thaksin University
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
     
 
บริการข้อมูล
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
คำรับรองการปฏิบัติงาน
พระราชบัญญัติ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
งานการเงิน
หลักฐานตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
งานพัสดุ
งานสารบรรณ
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน
 
บริการข้อมูล กลับหน้าหลัก
     
ไม่พบข้อมูล
-->