วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ The College of Local Wisdom,Thaksin University วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ The College of Local Wisdom,Thaksin University
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
Quick Link
ติดต่อสอบถาม
 
ติดต่อสอบถาม กลับหน้าหลัก

คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน 
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
โทรศัพท์/ โทรสาร 074-693-996
เลขที่ 222 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านพร้าว
อำเภอป่าพะยอม  จังหวัดพัทลุง 93210