วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ The College of Local Wisdom,Thaksin University
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
เกี่ยวกับวิทยาลัย
ประวัติวิทยาลัย
ประกาศจัดตั้งวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน
ลักษณะขององค์กร
โครงสร้างการบริหาร
โครงสร้างในมหาวิทยาลัย
(ร่าง)ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาลัย ประจำปี 2562 - 2566
แผนปฏิบัติการประจำปี
แผนพัฒนาบุคลากร
เว็บไซต์วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน (เว็บไซต์เก่า)
 
ประวัติวิทยาลัย กลับหน้าหลัก

               เมื่อปี พ.ศ. 2534 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้จัดทำโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา ในพื้นที่จังหวัดพัทลุง เพื่อขออนุมัติคณะรัฐมนตรีและได้รับอนุมัติในหลักการให้ดำเนินการพัฒนาได้ โดยกระทรวงมหาดไทยให้มหาวิทยาลัยฯ ใช้ที่ดิน “ทุ่งสระสาธารณประโยชน์” ตำบลพนางตุง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง เนื้อที่ประมาณ 1,450 ไร่ ต่อมาในปี พ.ศ. 2539 ได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารและก่อสร้างอาคารท่าเรือ ซึ่งได้รับงบประมาณดำเนินการจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรจังหวัดพัทลุง 

         

           มหาวิทยาลัยทักษิณได้นำเสนอแนวคิดการใช้พื้นที่มหาวิทยาลัยฯ ณ ตำบลพนางตุง ต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 6/2547 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547โดยสภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นด้วยในการจัดตั้งวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดแผนแม่บทการใช้พื้นที่มหาวิทยาลัยฯ ณ ตำบลพนางตุง ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยทักษิณ ที่ 1949/2547 ลงวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2547 ซึ่งมีศาสตราจารย์สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ เป็นประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดทำแผนแม่บทให้สอดคล้องกับกรอบความคิดหลักของแผนแม่บทมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งมีวิสัยทัศน์ว่า

 

 "มหาวิทยาลัยทักษิณ  เน้นความเป็นเลิศในการพัฒนาคนและสังคม ให้มุ่งการเรียนรู้และรู้ทันโลก โดยบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาตะวันออก และภูมิปัญญาสากลกับองค์ความรู้ทางวิชาการ เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตและสังคมที่ดี” 

 

              มุ่งการพัฒนาและใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามเจตนารมณ์ของประชาชนในพื้นที่โดยให้สอดคล้องกับหลักการรักษาสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมท้องถิ่น คณะกรรมการกำหนดแผนแม่บทได้ดำเนินการจัดประชุมเสวนาผู้ชำนาญการ ผู้ทรงคุณวุฒิในด้านต่างๆ บุคลากรในมหาวิทยาลัยฯ และบุคลากรในพื้นที่เพื่อร่วมกำหนดกรอบแนวคิดจัดทำแผนแม่บทและจัดทำร่างโครงการจัดตั้งวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ

 

            สภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมครั้งที่ 4/2548 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 มีมติเห็นชอบให้จัดตั้งวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ ตำบลพนางตุง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง เป็นหน่วยงานราชการภายในมหาวิทยาลัยทักษิณ ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2548