วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ The College of Local Wisdom,Thaksin University
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
เกี่ยวกับวิทยาลัย
ประวัติวิทยาลัย
ประกาศจัดตั้งวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน
ลักษณะขององค์กร
โครงสร้างการบริหาร
โครงสร้างในมหาวิทยาลัย
(ร่าง)ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาลัย ประจำปี 2562 - 2566
แผนปฏิบัติการประจำปี
แผนพัฒนาบุคลากร
เว็บไซต์วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน (เว็บไซต์เก่า)
 
ลักษณะขององค์กร กลับหน้าหลัก


ปณิธาน(
Resolution)


ภูมิปัญญาเพื่อรับใช้สังคม
"Wisdom for Community Engagement"


วิสัยทัศน์ (
Vision)

 


วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชนเป็นองค์กรชั้นนำ
ด้านการสร้างกระบวนทัศน์ในการเรียนรู้ บูรณาการองค์ความรู้ที่มีความหลากหลายด้วยภูมิปัญญาชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและสังคมเป็นสำคัญ


พันธกิจ (
Mission)

 


1. บริหารจัดการให้วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต และสร้างพื้นที่ของการเรียนรู้ภูมิปัญญาชุมชนอย่างสร้างสรรค์บูรณาการร่วมผลิตบัณฑิตให้มีทักษะสากลเสริมสร้างประสบการณ์บัณฑิตและพัฒนากำลังคนคุณภาพ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นเป็นสำคัญ

2.  สร้างสรรค์ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ พัฒนาองค์ความรู้ภูมิปัญญาชุมชนของภาคใต้ให้เกิดคุณค่า มูลค่าเพิ่มเพื่อการรับใช้ ชี้นำการพัฒนาให้กับชุมชนท้องถิ่น ประเทศและอาเซียนตอนใต้

3.  บูรณาการองค์ความรู้ในการให้บริการวิชาการ การถ่ายทอดความรู้ และการจัดการความรู้ภูมิปัญญาชุมชน ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม สังคมท้องถิ่นภาคใต้อย่างสร้างสรรค์ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต และสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นสู่ความยั่งยืน

4.  เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ  การทำนุบำรุง รักษา และพัฒนา ด้านภูมิปัญญาชุมชน ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมของภาคใต้ให้เกิดคุณค่า มูลค่าเพิ่มแก่การพัฒนาท้องถิ่น ประเทศ และอาเซียน

5.  พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพเป็นวิทยาลัยที่รับใช้สังคม (Community Engagement College) เสริมสร้างศักยภาพการพึ่งพาตนเองที่คำนึงถึงการสร้างความเข้มแข็งให้กับบุคลากร วัฒนธรรมองค์กรและความสุขของบุคลากรในทุกระดับ


เป้าหมายสูงสุด (
Ultimate Goal)


สร้างกระบวนทัศน์ในการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ด้วยภูมิปัญญาชุมชนอย่างมีพลวัต โดยให้ชุมชนและสังคมมีส่วนร่วมเป็นสำคัญ


วัฒนธรรมองค์กร


องค์กรแห่งการเรียนรู้
ที่ชุมชนและสังคมมีส่วนร่วมเป็นสำคัญ

 


ค่านิยม


C       
Community Participation       หลักการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น

L        Local and Global Spirit          หลักความเชื่อมโยงระหว่างชุมชนท้องถิ่น
                                                    และสากล

W       Wisdom for Community        หลักการเสริมสร้างความเข้มแข็ง

                                                   ด้วยภูมิปัญญาชุมชน

 


สมรรถนะหลัก

ขององค์กร


การทำงานเชิงรุกเพื่อพัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานวิชาการรับใช้สังคมที่เน้น
ให้ชุมชนและสังคมมีส่วนร่วมเป็นสำคัญ