วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ The College of Local Wisdom,Thaksin University วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ The College of Local Wisdom,Thaksin University
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
เกี่ยวกับวิทยาลัย
ประวัติวิทยาลัย
ปรัชญา / วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ค่านิยม
โครงสร้างการบริหาร
ปฏิทินผู้บริหาร
เว็บไซด์เก่า
 
ปรัชญา / วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ค่านิยม กลับหน้าหลัก

   
 
ปรัชญา : สร้างกระบวนทัศน์ในการเรียนรู้ ด้วยภูมิปัญญาชุมชน บูรณาการด้วยองค์ความรู้อันหลากหลาย เพื่อให้ทุกอนุภาคของวิทยาลัย ฯ เป็นอุทยานแห่งการเรียนรู้ โดยให้ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมอันสำคัญ

       วิสัยทัศน์ :วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชนเป็นองค์กรชั้นนำ ด้านการสร้างกระบวนทัศน์ในการเรียนรู้ บูรณาการองค์ความรู้ที่มีความหลากหลายด้วยภูมิปัญญาชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและสังคมเป็นสำคัญ 

           พันธกิจ : 
1. บริหารจัดการให้วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต และสร้างพื้นที่ของการเรียนรู้ภูมิปัญญาชุมชนอย่างสร้าง                     สรรค์บูรณาการร่วมผลิตบัณฑิตให้มีทักษะสากลเสริมสร้างประสบการณ์บัณฑิตและพัฒนากำลังคนคุณภาพ โดยการมีส่วนร่วมของ  ชุมชนท้องถิ่นเป็นสำคัญ

2.  สร้างสรรค์ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ พัฒนาองค์ความรู้ภูมิปัญญาชุมชนของภาคใต้ให้เกิดคุณค่า มูลค่าเพิ่มเพื่อการรับใช้ ชี้นำการพัฒนาให้กับชุมชนท้องถิ่น ประเทศและอาเซียนตอนใต้

3.  บูรณาการองค์ความรู้ในการให้บริการวิชาการ การถ่ายทอดความรู้ และการจัดการความรู้ภูมิปัญญาชุมชน ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม สังคมท้องถิ่นภาคใต้อย่างสร้างสรรค์ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต และสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นสู่ความยั่งยืน

4.  เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ  การทำนุบำรุง รักษา และพัฒนา ด้านภูมิปัญญาชุมชน ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมของภาคใต้ให้เกิดคุณค่า มูลค่าเพิ่มแก่การพัฒนาท้องถิ่น ประเทศ และอาเซียน

5.  พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพเป็นวิทยาลัยที่รับใช้สังคม (Community Engagement College) เสริมสร้างศักยภาพการพึ่งพาตนเองที่คำนึงถึงการสร้างความเข้มแข็งให้กับบุคลากร วัฒนธรรมองค์กรและความสุขของบุคลากรในทุกระดับ
ค่านิยมหลักมหาวิทยาลัยทักษิณ  
 
คารวะ   ปัญญา   สามัคคี   มุ่งผลลัพธ์ที่ดี   มีความคุ้มค่า   นำพาสังคม