วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ The College of Local Wisdom,Thaksin University
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
ผู้บริหารและบุคลากร
ผู้บริหารและบุคลากร
คณะกรรมการประจำวิทยาลัยฯ
 
ผู้บริหารและบุคลากร กลับหน้าหลัก


                                                                                                                                        
อาจารย์ ดร.สุชาติ  สุขสถิตย์

ตำแหน่ง: รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนิสิต พัทลุง

รักษาการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน

โทรศัพท์ภายใน : -

E-mail: 
-
   
  นางปาจรีย์  เรืองคล้าย

ตำแหน่ง: หัวหน้าสำนักงานวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน

โทรศัพท์ภายใน : (61) 5000

E-mail:
saya.ku@hotmail.com
   
  นางสาวเบ็ญจวรรณ  บัวขวัญ

ตำแหน่ง: นักวิชาการ

โทรศัพท์ภายใน : -

E-mail:
s.benjawan2494@gmail.com
   
  นางสาววิจิตรา  อมรวิริยะชัย

ตำแหน่ง: นักวิชาการ


โทรศัพท์ภายใน : -


E-mail:
wijittra28@hotmail.com
   
  นางสาวจารุวรรณ  ชูสงค์

ตำแหน่ง: นักวิชาการ

โทรศัพท์ภายใน : (61) 5101

E-mail: vespa4843@hotmail.co.th
   
  นางสาวจรวยพร  นุ่มน้อย

ตำแหน่ง : นักวิชาการ

โทรศัพท์ภายใน : (61) 5101

E-mail : numnoi26@gmail.com

 
 
     
นางอลิสา  ขำเกตุ

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงาน

โทรศัพท์ภายใน : (61) 5001

E-mail : k.alisa@hotmail.com
   
  างพนิดา  ขุนพลช่วย

ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริการ

โทรศัพท์ภายใน : (61) 5101

E-mail : phanida14@hotmail.com
   
   นายธีระยุทธ  ขันอินทร์

ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานช่าง

โทรศัพท์ภายใน : (61) 5101

E-mail : yut_army15214@hotmail.com