วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ The College of Local Wisdom,Thaksin University วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ The College of Local Wisdom,Thaksin University
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
กลุ่มภารกิจ/บุคลากร
ผู้บริหารและบุคลากร
 
ผู้บริหารและบุคลากร กลับหน้าหลัก

 

 
อาจารย์เทพรัตน์  จันทพันธ์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน

 E-mail : sunshine.rice1731@gmail.com


 
อาจารย์ ดร.เชิดศักดิ์  เกื้อรักษ์
รองผู้อำนวยการวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน

E-mail: che.kuaraksa@gmail.com


 
นางปาจรีย์  เรืองคล้าย
หัวหน้าสำนักงาน
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน (61) 5000
E-mail : saya.ku@hotmail.com

 
นางสาวเบ็ญจวรรณ  บัวขวัญ
นักวิชาการ
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน -
E-mail : 
s.benjawan2494@gmail.com

 
นางสาววิจิตรา  อมรวิริยะชัย
นักวิชาการ
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน -
E-mail : wijittra28@hotmail.com

 
นางสาวจารุวรรณ  ชูสงค์
นักวิชาการ
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : (61) 5101
E-mail : vespa4843@hotmail.com

 
นางสาวจรวยพร  นุ่มน้อย
นักวิชาการ
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : (61) 5101
E-mail : numnoi26@hotmail.com
 
 
 
    
 
นางอลิสา  ขำเกตุ
เจ้าหน้าที่บริหารงาน
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน (61) 5001
E-mail : k.alisa@hotmail.com

 
นางพนิดา  ขุนพลช่วย
ผู้ปฏิบัติงานบริการ
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน (61) 5101
E-mail : phanida14@hotmail.com

 
นายธีระยุทธ  ขันอินทร์
ผู้ปฏิบัติงานช่าง
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน (61) 5101
E-mail : yut_army15214@hotmail.com