มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง

   ภาพข่าวกิจกรรม  กลับหน้าหลัก
วันทักษิณศึกษา
ประชุมปรับแผนยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน
กิจกรรมตามรอยวัฒนธรรมเขา ป่า นา เล สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
กิจกรรมฐานการเรียนรู้ด้านอาหาร
เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงและให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนโครงการขับเคลื่อนระบบการเลี้ยงควายปลักในพื้นที่ชุ่มน้ำทะเลน้อยสู่ระบบมรดกทางการเกษตรโลก
ประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดการน้ำในพื้นที่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ (คลองนาท่อง/คลองท่าแนะ/คลองป่าพะยอม)
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
นิสิตรายวิชาทักษิณศึกษาร่วมกิจกรรมแสดงบนเวที
นิสิตรายวิชาทักษิณศึกษาแข่งขันประกวดอาหารพื้นบ้านภาคใต้
นิสิตรายวิชาทักษิณศึกษาลงพื้นที่ศึกษาเรียนรู้ภูมิปัญญาชุมชน
รายงานผลการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนระบบการเลี้ยงควายปลักในพื้นที่ชุ่มน้ำทะเลน้อยสู่ระบบมรดกทางการเกษตรโลก
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์เทพรัตน์ จันทพันธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ ที่ได้รับรางวัล
ยินดีต้อนรับฝ่ายตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยทักษิณ


หน้าที่ :