มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง

   ภาพข่าวกิจกรรม  กลับหน้าหลัก
นำเสนอผลงานวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนการท่องเที่ยววิถีชาวนาพัทลุง
การจัดการความรู้ เรื่องเทคนิคการเขียนคู่มือปฏิบัติงาน
กิจกรรมฐานการเรียนรู้ภูมิปัญญาชุมชนของโรงเรียนเทศบาล1 (เอ็งเสียงสามัคคี)
กิจกรรมฐานการเรียนรู้ภูมิปัญญาชุมชนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช
กิจกรรมฐานการเรียรู้ภูมิปัญญาชุมชนให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
การลงพื้นที่ร่วมหารือและพัฒนาโจทย์วิจัยเรื่องกระจูด ปลาดุร้าจีไอ และสมุนไพรของจังหวัดพัทลุง
กิจกรรมฐานการเรียนรู้ของ บริษัท สยามมิชลิน จำกัด
การเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจำ และกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งไม่ใช่คณาจารย์ประจำ
การจัดการความรู้ เรื่องการใช้งาน Google Forms
การเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดทำคู่มือผู้สอน รายวิชาศึกษาทั่วไป
กิจกรรมเทศกาลปลูกต้นไม้ ปลูกธรรมมะ ประจำเดือนวิสาขบูชา 2562
ขอแสดงความยินดีกับนางสาววิจิตรา อมรวิริยะชัย ได้รับรางวัลผลงานวิจัยระดับดี ภาคโปสเตอร์ เรื่องภูมิปัญญาอาหารพื้นบ้านจากปลาท้องถิ่นของชุมชนสองฝั่งคลองปากประ
คณะอาจารย์ผู้สอนและผู้ประสานงานรายวิชาทักษิณศึกษา เข้าร่วมงาน งอกงาม เติบโต ผลิบาน
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพแกนนำชุมชนเครือข่ายด้านภูมิปัญญาสู่การเป็นสถานีประกอบการ ครั้งที่ 1
ค่ายทักษิณศึกษาลงพื้นที่เพื่อศึกษาภูมิปัญญาชุมชน
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2561
ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน ครั้งที่ 2/2562
โครงการค่ายเยาวชนคนเก่งสืบสานภูมิปัญญาการทำนาภาคใต้ ครั้งที่ 7 (ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 - 3) ประจำปีงบประมาณ 2562
งานวันทักษิณศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
กิจกรรมสืบสานประเพณี รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี ิ2562


หน้าที่ :